I dessa dagar diskuteras det flitigt om Sverige ska behålla monarkin eller om republik ska införas. Förespråkarna för införande av republik använder oftast argumentet att den svenska monarkin är odemokratisk. Men låt oss titta på vad som menas med demokrati.

För de flesta innefattar demokratin vissa grundläggande fri- och rättigheter samt folkstyre. De grundläggande fri- och rättigheterna är fastställda av Förenta Nationerna, och de länder som inte följer dessa uppmanas av FN att göra detta. FN har aldrig påpekat att det faktum att vi har konstitutionell monarki som statsskick innebär ett brott mot dessa grundläggande rättigheter.

Inte heller det andra demokratikriteriet, folkstyre, åsidosätts av den konstitutionella monarkin. Kungen, som är statschef, har som bekant ingen politisk makt, utan denna ligger hos riksdagen, som väljs av svenska folket. Eftersom vi har folkstyre har folket möjlighet att i exempelvis en folkomröstning välja att rösta för avskaffande av monarkin. Men något krav på folkomröstning i denna fråga har inte hörts, vilket beror på att 85 % av svenska folket vill bevara monarkin.

Slutsatsen blir att den svenska monarkin inte alls är odemokratisk, utan demokratisk i allra högsta grad! Därmed faller republikanernas argumentation platt. När vi nu konstaterat detta låt oss då titta på de uppenbara fördelar som monarkin innebär i jämförelse med republik:

  • De länder i Europa som varit de stabilaste demokratierna i modern tid har oftast varit monarkier. Detta gäller exempelvis Storbritannien, Nederländerna, Belgien, Norge, Danmark och Sverige.
  • Eftersom titeln som statschef går i arv utbildas tronarvingen (den blivande monarken) redan från tidig ålder i hur denna ska sköta sina uppgifter som rikets statschef. Exempelvis är Kronprinsessan Victorias utbildning helt inriktad på att hon ska vara så kompetent som möjligt när det blir dags för henne att ta över som Sveriges statschef. Om man istället väljer statschef är denna säkert nog så kompetent, men har i motsatts till monarkens tronarvinge inte utbildats till uppdraget under hela livet.
  • Statschefen ska företräda Sverige och svenska folket båda nationellt och internationellt. Att statschefen har folkets stöd är därför av yttersta vikt för att denna ska kunna göra ett bra jobb. Den valda statschefen har oftast en politisk bakgrund, vilket gör att de som inte delar dennas politiska uppfattning inte kan ge sitt fulla stöd. Däremot kan alla sluta upp bakom den opolitiska monarken. Det ständiga växlandet av statschefer i republiker gör självklart att ett gediget folkligt stöd för statschefen inte hinner byggas upp på samma sätt som i monarkier.
  • En statschef som ärver sitt ämbete har en större pliktkänsla än en vald statschef. En vald statschef avgår efter ett par år och därför gör det inte så mycket om denna gör några felsteg. En monark däremot innehar statschefsämbetet hela livet, vilket gör att denna måste sköta sitt arbete väl.

Som tidigare påpekats är det folket som har makten och reses det krav på att Sverige ska avskaffa monarkin och införa republik ska detta naturligtvis göras. Att ett sådant krav framförs inom överskådlig tid verkar dock otroligt. Den kulturella och historiska tryggheten monarkin företräder gör att svenska folket har mycket stort förtroende för Kungen och kungafamiljen, ett förtroende en vald statschef aldrig skulle kunna få.